ای منه من، تو کیستی؟

سال ها پیش از این٬من که هرگز شعر نگفته بودم خواستم شاعری هم کرده باشم٬چیزی شبیه به شعر گفتم: در این راکد در این گرداب در این آرامش موهوم چرا آیا می گرداند موج می غلطاند سنگ دریا… از دنیا و حیات و ممات چیزی دستگیرم نشده است. راستش این است که از خلق و […]